Програми и проекти

 1. Начало
 2. chevron_right
 3. За училището
 4. chevron_right
 5. Актуална информация
 6. chevron_right
 7. Програми и проекти
На 15.11.2022 г. се проведе кръгла маса на тема: „Училище без агресия за сигурна училищна
среда“, организирана от МОН в сътрудничество с Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/ в България.
Конференцията се откри от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката.
Г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН и г-жа
Мария Янкова, програмен директор „Образование“ към УНИЦЕФ, представиха програмата за
превенция на насилието и тормоза в училище „Стъпки заедно“. Д-р Татяна Предова, държавен
експерт в дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН, представи резултатите от
обобщените данни за инцидентите, свързани с агресията в образователните институции.
На срещата присъстваха д-р Ваня Кастрева- началник на Регионално управление – София-град,
представители на всяко пилотно училище, директори на училища, училищни психолози и
ментори на програмата.
В програмата „Стъпки заедно“ за три години пилотно бяха включени пет училища от различни
райони на страната и с различна характеристика. Едно от тези училища и единственото от
София е 7. СУ „Свети Седмочисленици“.
Програмата „Стъпки заедно“ за преживяното и наученото споделиха учениците от 7. СУ
„Свети Седмочисленици“ – Дарина Амзова 10. б, Калоян Борисов 10. б, Ивана Петкова 11. б и
Ваня Миданова 11. б. Учениците се включиха активно и в последвалата дискусия. Благодарим
ви, скъпи деца!
Министърът на образованието и науката проф. Пенов връчи на всяко едно от пилотните
училища Сертификат за участие.

Участие на 7. СУ “Св. Седмочисленици“ в програма на УНИЦЕФ за социално и емоционално учене в клас с цел превенция на насилието и тормоза

         Вече трета година 7. СУ ”Св. Седмочисленици” работи по програмата „Стъпки заедно“ на УНИЦЕФ за социално и емоционално учене в клас с цел превенция на насилието и тормоза. Програмата е разработена от експертен екип от педагози и психолози на Република Хърватия, ръководен от Ясенка Преград /утвърден образователен експерт и психолог/. Програмата е приложена и продължава да се прилага с успех не само в училищата на Хърватия, но и в училищата на други европейски държави.

По инициатива на УНИЦЕФ, с подкрепата на МОН, в продължение на 3 години по програмата „Стъпки заедно“ се работи  в 5 български училища, като целта е програмата да се  адаптира към спецификата на образователната система на България и да се приложи в българските училища.

Включените и работещи по програмата 5 училища, в това число и 7. СУ ”Св. Седмочисленици”, са избрани чрез конкурс, те са с различен профил, и от различни региони на България.

Участието на нашето училище в програмата „Стъпки заедно” бе мотимирано от желанието ни да се запознаем с европейска програма, доказала се с постиженията си в прилагането на иновативни практики и механизми за реализиране на  по-успешна превенция на насилието и тормоза сред учениците в училищата.

Кои са основните аспекти на програмата, които определят ефективността й:

 1. Всички дейности по превенцията на насилието в училище изискват ра­бота на няколко нива: индивидуално, класна стая, училище и родители, като се предприемат дейности на всяко от тези нива па­ралелно. Всички участници в училищната общност поемат отговорност за създаване на уважително и ненасилствено общуване, за създаване на сигурна училищна среда.

Основното ниво на превенция са дейностите с кла­са, като създаване на правила на отношения в класа/групата, възстановяване на ценностите, те­матични дискусии, които регулярно се провеждат в часа на класа или по друго време.

Програмата включва набор от 6 работилници на класа, които са разработени, апробирани и оценени в рамките на  цялостната програма на УНИЦЕФ  – „За сигурна и подкрепяща среда в училище”.

 1. Положителното в методиката за провеждане на работилниците е, че тя може да се използва свободно от желаещите класни ръководители, както и самостоятелно, без да е част от комплексен цялостен училищен подход към превенция на насилието. Класните ръководители чрез програмата на УНИЦЕФ получиха работещ и ефективен инструментариум за формиране на сигурна и подкрепяща среда в своя клас/ група.
 2. За да се гарантира доброто познаване и успешното прилагане на програмата „Стъпки заедно” всички участници в програмата – ръководство, кл. ръководители/учители от всеки етап преминаха през съответно обучение/запознаване с методиката по програмата, както и с механизмите по прилагане на успешните практики, което бе реализирано от авторката на програмата и експерти на УНИЦЕФ.

В резултат на обучението класните ръководители имат възможността да  адаптират съ­държанието на всяка работилница според възрастта на учениците, като из­ползват разбираем език, подбират трудността на интерактивните методи и игрите според очакваната сте­пен на познавателно и емоционално развитие на учениците.

 1. Важен момент преди стартирането на програмата бе проведеното проучване върху насилието и тормоза в училище с методика, предоставена от УНИЦЕФ. Паралелно се проведоха и фокус групи с учители, ученици и родители, с цел констатиране на актуалните проблемите с насилието и тормоза върху и между учениците. Резултатите от проучването бяха представени на училищната общност и послужиха за отправна точка за полезни дискусии и адаптиране на програмата към спецификата на потребностите ни за решаване на проблемите  на насилието и тормоза в училище.

Запознаванета на учениците с резултатите и констатациите от проучването послужи като  мотивация за активното им включване в дейностите, предвидени в програмата.

 1. Съществен момент и предизвикателство към прилагане на програмата в училището ни бе сформирането на групи за подкрепа от връстници, така наречените „Миротворци“.

Групите за подкрепа от връстниците,  можем да разглеждаме като една от формите на социално-емоционално учене извън класната стая. Те са един от общоучилищните инструменти за поддържане на позитивна и сигурна среда в училище, в който самите ученици могат да допринасят активно за училищния климат.

В основата на групите е залегнала идеята, че връстниците могат да помогнат при създаването на  приятелски връзки чрез общи дейности помежду си. Тази дейност се основава на естествената способност на децата с лекота да изразяват и споделят чувствата си в полза на връстници.

Подкрепата от връстниците обикновено започва с естественото желание на повечето младежи да поддържат помежду си връзка, основана на сътрудничество и приятелство. Системата за подкрепа от връстниците се основава на тази вътрешноприсъща мотивация и с нея се стимулира потенциалът на учениците да проявяват отговорност, чувствителност и състрадание към останалите.

Обучението, през което преминават доброволците в групите за подкрепа от връстниците е насочено към укрепване на уменията им да изслушват и общуват, към социалните им способности, както и към способността им да се застъпват за промяната.

Към настоящият момент в училището продължават дейностите по реализиране на програма”Стъпки заедно”, като остават три месеца до финализиране на програмата, след което ще се проведе отново проучване за констатиране ефективността от приложената нова методика за превенция на насилието и тормоза.

Независимо от формалното приключване на програмата, училищната общност ще продължи да работи с инструментариума на програмата, защото вече сме убедени, че дейностите  на ниво клас, както и чрез другите превенционни дейности на ниво училище, постигаме изграждането на уважение, самоуважение и чест­ност в противовес на насилието, както и се насърчава равнопоставеността и зачитането на достойнството в противовес на тормоза в училище.

Уважение, честност, равенство и достойнство – тези ценности отново са на дневен ред в дискусиите на класа и в взаимоотношенията и взаимодействието на всички участници на училищната общност.

Благотворителна инициатива на ученици от 7. СУ в помощ на „Animal Help Mezdra“

На Коледния благотворителен базар в Седмо училище се продават сувенири и лакомства за да се подкрепят различни каузи. Както всяка година и тази ученици от 4. а, 5. а, 5. б, 5. в, 6. в, 7. а, 7.б, 7. в, 7. г, 7. д и 10. а клас се включиха в подкрепа на „Animal Help…

книгите, закупени по НП на МОН „Заедно за всяко дете“

Книгите, закупени по НП на МОН „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ вече са в библиотеката и могат да се заемат.

Третокласници от 7. СУ подариха Коледа на мечките в България

Третокласници от 7. СУ подариха Коледа на мечките в БългарияБлагородният жест стана възможен от участието на децата в благотворителния коледен базар на училищетоТретокласници от 7. СУ „Свети Седмочисленици“ станаха част от голямото семейство на хората с кауза – природозащитниците, които се борят за опазването на мечките в България. Благородният жест към обитателите на дивата природа…

Отразяване на участието на 7. СУ в проекта „Стъпки заедно“ в пресата

Достойното участие на екипът от Седмо средно училище „Свети Седмочисленици“ в програмата „Стъпки заедно“ бе отразен в пресата. Вестник „Аз-буки“ в брой 47, 24-30- XI. 2022 г. похвали значимия принос на миротворците за изграждането на една безопасна и стимулираща среда в училище. Ето линк към онлайн статията  https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-47-2022/mirotvorczi-sreshhu-agresiyata-v-uchilishhe/ Вестник „Учителско дело“ бр. 37 от 28.10.2022…

„Училище без агресия за сигурна училищна среда“

На 15.11.2022 г. се проведе кръгла маса на тема: „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, организирана от МОН в сътрудничество с Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/ в България. Конференцията се откри от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката. Г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН и г-жа Мария…

Участие на Седмо училище в Националната програма „Иновации в действие“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в училища-партньори от цялата страна. 7. СУ „Свети Седмочисленици“ избра за свои партньори в програмата ОУ „Отец Паисий“, Видин и Частно основно училище „Светлина“, София. Във времето от 7-и до 16-и ноември…

Книжен час

Сладки срещи с Мармаладко осъществиха малките ученици от 2.А кл. с класен ръководител Камелия Георгиева. На 22.11.2022 г. в училищната библиотека, авторът на стихчетата в книжката „Мармаладко” Виолета Христова посрещна своите запалени читатели с усмивка и весели истории. Малчуганите се радваха на мармаладеното човече, на момиченцето, което търси суха локва, на историите за грижовния голям…

„По стъпките на баба Илийца“ – клуб „пиша.БГ“

Класовете 7. А, 7. Г и 7. Д посетиха Черепишкия манастир и къщата музей „Баба Илийца“ в с. Челопек. Екскурзията е част от програмата на клуба „пиша.БГ“ с тема: „По стъпките на баба Илийца“.

„Подреждане на хаоса“ – Живка Симова

„ЦЯЛОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ БЕШЕ МАГИЧНО!“На 03.11 2022 г. аз, мои съученици от 10-те и от други класове, доста учители и гости на Седмо имахме удоволствието да присъстваме на второто официално представяне на последната стихосбирка от г-жа Живка Симова – учител по български език и литература  – „Подреждане на хаоса“ в просторната кинозала на училището. След изненадващото…

Второкласници направиха дарение на Столичния зоопарк

Второкласници направиха дарение на Столичния зоопарк Учениците събраха средствата от благотворителна кампания с картички Учениците от група ЦДО на 2. В и 2.Г клас при 7. СУ „Св. Седмочисленици“ дариха сумата от 120 лв. на Столичната зоологическа градина. Парите бяха събрани от благотворителна кампания, организирана съвместно от децата, техните родители и учителят на групата госпожа…