Програми и проекти

На 15.11.2022 г. се проведе кръгла маса на тема: „Училище без агресия за сигурна училищна
среда“, организирана от МОН в сътрудничество с Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/ в България.
Конференцията се откри от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката.
Г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН и г-жа
Мария Янкова, програмен директор „Образование“ към УНИЦЕФ, представиха програмата за
превенция на насилието и тормоза в училище „Стъпки заедно“. Д-р Татяна Предова, държавен
експерт в дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН, представи резултатите от
обобщените данни за инцидентите, свързани с агресията в образователните институции.
На срещата присъстваха д-р Ваня Кастрева- началник на Регионално управление – София-град,
представители на всяко пилотно училище, директори на училища, училищни психолози и
ментори на програмата.
В програмата „Стъпки заедно“ за три години пилотно бяха включени пет училища от различни
райони на страната и с различна характеристика. Едно от тези училища и единственото от
София е 7. СУ „Свети Седмочисленици“.
Програмата „Стъпки заедно“ за преживяното и наученото споделиха учениците от 7. СУ
„Свети Седмочисленици“ – Дарина Амзова 10. б, Калоян Борисов 10. б, Ивана Петкова 11. б и
Ваня Миданова 11. б. Учениците се включиха активно и в последвалата дискусия. Благодарим
ви, скъпи деца!
Министърът на образованието и науката проф. Пенов връчи на всяко едно от пилотните
училища Сертификат за участие.

Участие на 7. СУ “Св. Седмочисленици“ в програма на УНИЦЕФ за социално и емоционално учене в клас с цел превенция на насилието и тормоза

         Вече трета година 7. СУ ”Св. Седмочисленици” работи по програмата „Стъпки заедно“ на УНИЦЕФ за социално и емоционално учене в клас с цел превенция на насилието и тормоза. Програмата е разработена от експертен екип от педагози и психолози на Република Хърватия, ръководен от Ясенка Преград /утвърден образователен експерт и психолог/. Програмата е приложена и продължава да се прилага с успех не само в училищата на Хърватия, но и в училищата на други европейски държави.

По инициатива на УНИЦЕФ, с подкрепата на МОН, в продължение на 3 години по програмата „Стъпки заедно“ се работи  в 5 български училища, като целта е програмата да се  адаптира към спецификата на образователната система на България и да се приложи в българските училища.

Включените и работещи по програмата 5 училища, в това число и 7. СУ ”Св. Седмочисленици”, са избрани чрез конкурс, те са с различен профил, и от различни региони на България.

Участието на нашето училище в програмата „Стъпки заедно” бе мотимирано от желанието ни да се запознаем с европейска програма, доказала се с постиженията си в прилагането на иновативни практики и механизми за реализиране на  по-успешна превенция на насилието и тормоза сред учениците в училищата.

Кои са основните аспекти на програмата, които определят ефективността й:

  1. Всички дейности по превенцията на насилието в училище изискват ра­бота на няколко нива: индивидуално, класна стая, училище и родители, като се предприемат дейности на всяко от тези нива па­ралелно. Всички участници в училищната общност поемат отговорност за създаване на уважително и ненасилствено общуване, за създаване на сигурна училищна среда.

Основното ниво на превенция са дейностите с кла­са, като създаване на правила на отношения в класа/групата, възстановяване на ценностите, те­матични дискусии, които регулярно се провеждат в часа на класа или по друго време.

Програмата включва набор от 6 работилници на класа, които са разработени, апробирани и оценени в рамките на  цялостната програма на УНИЦЕФ  – „За сигурна и подкрепяща среда в училище”.

  1. Положителното в методиката за провеждане на работилниците е, че тя може да се използва свободно от желаещите класни ръководители, както и самостоятелно, без да е част от комплексен цялостен училищен подход към превенция на насилието. Класните ръководители чрез програмата на УНИЦЕФ получиха работещ и ефективен инструментариум за формиране на сигурна и подкрепяща среда в своя клас/ група.
  2. За да се гарантира доброто познаване и успешното прилагане на програмата „Стъпки заедно” всички участници в програмата – ръководство, кл. ръководители/учители от всеки етап преминаха през съответно обучение/запознаване с методиката по програмата, както и с механизмите по прилагане на успешните практики, което бе реализирано от авторката на програмата и експерти на УНИЦЕФ.

В резултат на обучението класните ръководители имат възможността да  адаптират съ­държанието на всяка работилница според възрастта на учениците, като из­ползват разбираем език, подбират трудността на интерактивните методи и игрите според очакваната сте­пен на познавателно и емоционално развитие на учениците.

  1. Важен момент преди стартирането на програмата бе проведеното проучване върху насилието и тормоза в училище с методика, предоставена от УНИЦЕФ. Паралелно се проведоха и фокус групи с учители, ученици и родители, с цел констатиране на актуалните проблемите с насилието и тормоза върху и между учениците. Резултатите от проучването бяха представени на училищната общност и послужиха за отправна точка за полезни дискусии и адаптиране на програмата към спецификата на потребностите ни за решаване на проблемите  на насилието и тормоза в училище.

Запознаванета на учениците с резултатите и констатациите от проучването послужи като  мотивация за активното им включване в дейностите, предвидени в програмата.

  1. Съществен момент и предизвикателство към прилагане на програмата в училището ни бе сформирането на групи за подкрепа от връстници, така наречените „Миротворци“.

Групите за подкрепа от връстниците,  можем да разглеждаме като една от формите на социално-емоционално учене извън класната стая. Те са един от общоучилищните инструменти за поддържане на позитивна и сигурна среда в училище, в който самите ученици могат да допринасят активно за училищния климат.

В основата на групите е залегнала идеята, че връстниците могат да помогнат при създаването на  приятелски връзки чрез общи дейности помежду си. Тази дейност се основава на естествената способност на децата с лекота да изразяват и споделят чувствата си в полза на връстници.

Подкрепата от връстниците обикновено започва с естественото желание на повечето младежи да поддържат помежду си връзка, основана на сътрудничество и приятелство. Системата за подкрепа от връстниците се основава на тази вътрешноприсъща мотивация и с нея се стимулира потенциалът на учениците да проявяват отговорност, чувствителност и състрадание към останалите.

Обучението, през което преминават доброволците в групите за подкрепа от връстниците е насочено към укрепване на уменията им да изслушват и общуват, към социалните им способности, както и към способността им да се застъпват за промяната.

Към настоящият момент в училището продължават дейностите по реализиране на програма”Стъпки заедно”, като остават три месеца до финализиране на програмата, след което ще се проведе отново проучване за констатиране ефективността от приложената нова методика за превенция на насилието и тормоза.

Независимо от формалното приключване на програмата, училищната общност ще продължи да работи с инструментариума на програмата, защото вече сме убедени, че дейностите  на ниво клас, както и чрез другите превенционни дейности на ниво училище, постигаме изграждането на уважение, самоуважение и чест­ност в противовес на насилието, както и се насърчава равнопоставеността и зачитането на достойнството в противовес на тормоза в училище.

Уважение, честност, равенство и достойнство – тези ценности отново са на дневен ред в дискусиите на класа и в взаимоотношенията и взаимодействието на всички участници на училищната общност.

Лъвът Радостин оживя на импровизирана сцена в ръцете на кукловодите от 3.б клас

Интерактивен урок в часа занимания по интереси заедно с актрисата Александра Божилова от Столичен куклен театърМалкият лъв Радостин и актрисата от Столичния куклен театър Александра Божилова провокираха творческото въображение на учениците от група ЦДО на 3.б клас. Куклата-ръкавичка и талантливата кака Алекс проведоха образователен интерактивен урок „Актьорът, който съживява куклите“ в часа занимания по интереси…

Музеят на мечката посрещна учениците от ЦДО-14 4В/4Г и 1.Г клас

Екозащитната организация „Мечешки истории“ организира атрактивна екскурзия за ученици от начален етап, с които си партнира от началото на миналата година.  Музеят на мечката и „Зелената класна стая“ в природен парк Витоша посрещнаха през изминалата седмица учениците от ЦДО – 4В/4Г, с ръководител Нина Момчилова и учениците от 1. Г клас и техните учители Павлина…

Първият българин носител на американската тв награда „Еми“ гостува на гимназистите от 7. СУ

„Без училище няма начало“ бе мотото на срещата с художника Валери МихалковИзвестният български художник Валери Михалков бе гост на учениците от единадесетите класове на 7. СУ „Св. Седмочисленици“. Срещата, която премина под мотото „Без училище няма начало“, се проведе в часа на класа на 21.06. 2023 г. Тя бе част от инициативите, свързани с кариерното…

Открт урок на тема “ Ние обичаме Бъгария“ 3. б клас

На 31.05.2023 година в класната стая на 3.б клас се проведе открит урок на тема  „Ние обичаме България“. Учениците от 3.б клас, с класен ръководител Ивалина Латунова, показаха пред своите родители знанията си за природата и миналото на нашата родина и обичта си към нея. Урокът включваше и много песни, стихотворения и драматизации, свърани с…

Учениците от трети клас на посещение в Университетската ботаническа градина, ул. Московска 49.

Празник в Университетската ботаническа градина – 25. май, 2023 г. Най-старата ботаническа градина у нас е създадена през 1892 г. от първия професор по ботаника доктор Петър Георгиев. Любопитен факт, който научихме при посещението: на откриването в градината е засаден летен дъб (Quercus robur L.), в корените му цар Фердинант поставил златна пара. Днес дъбът…

„В пантеона на Свободата“ – ритуално четене на Ботевите стихотворения 2 юни 2023 г.

За поредна учебна година ученици от „Родна реч“ и „Литературен свят“ с ръководител Даниела Младенова взеха участие в проекта „В пантеона на Свободата“ – ритуално четене на стихотворенията на Христо Ботев, организиран от Руо-София|град и Столична община.

Биолози от Софийския университет омагьосаха второкласници с тайнствения живот под микроскоп

Загадъчният живот на бактериите под микроскоп и екзотични видове животни от разнопосочни и непроучени части на планетата омагьосаха второкласниците от група ЦДО-6/ 2.б клас. Малките ученици и тяхната учителка Надя Дикова-Михалкова посетиха Биологическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“  на 17.05.2023 г. по покана на университетските преподаватели. Инициативата бе проведена като част  от работата по…

ЗА ЛЮБОВТА КЪМ УЧИЛИЩЕТО

Като зрънце, като просено зрънце, от крилатия вятър посято, тя пониква несетно в душата и пораства, класи и узрява.   Като птичка, като мъничка птичка, през морета от юг долетяла, във сърцето невинно заспало, тя си свива гнездо и запява.   Като слънце, като божие слънце, над живота ни кратък и беден, и дори над…

учениците от 6. А и 6. Г класове посетиха Националния политехнически музей

През месец април учениците от 6.А и 6.Г класове посетиха Националния политехнически музей. Посещението беше запланувано като продължение на бинарния урок (виж тук). Децата наблюдаваха, асистираха и участваха лично във физични демонстрации. След това учениците разгледаха музея и се запознаха с историята на автомобила, на велосипеда, на фотоапарата, радиоапарата, пишещата машина, телевизионната камера и други.…