Информация за учениците

Специализирана секция на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, посветена на децата и техните лични данни

Изх. № РУО1-71/03.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-419/23.12.2022 г., вх. № РУО1-44690/23.12.2022 г.,  Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е получено писмо от председателя на Комисията за защита на личните данни. Комисията е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни. Особено внимание заслужават практическите съвети за защита на личните данни в онлайн среда. Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65 . Създаването на специализираната секция е част от информационно-разяснителната кампания за повишаване информираността на учениците относно неприкосновеността и защитата на личните данни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Изх. № РУО1-44792/29.12.2022 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО 1-44618/22.12.2022 г. Ви уведомявам, че в МОН е постъпило писмо от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ с вх. № 03-717/02.12.2022 г. и писмо с вх. № 0203-347/14.12.2022 г. от Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, относно сътрудничество в популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111.
Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.
С оглед гореизложеното, моля предоставеният банер, съдържащ информация за линията, да бъде поставен на видно място в сградите, на електронните страници и на страниците на електронните дневници на поверените Ви училища.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
БОЯНКА КЪНЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД02-3663/08.12.2022  г.
на началника на РУО – София-град/

Проект ``Reboot Now``

Уважаеми учители,
Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
За настоящата учебна година, нашето училище е включено в проект „REBOOT NOW“ /“Презареди сега“/ съвместно със Столична община и Фондация „Асоциация Анимус“. В училище ще работи Мобилен психологичен кабинет за всички желаещи – ученици от 11 до 18 г., родители и учители.
За повече информация в прикачения сайт и FB страницата на проекта.

С пожелание за успешен старт на проекта!

С уважение,
Маруся Никова

Подробна информация на:

www.facebook.com/profile.php?id=100087452583847

Национална телефонна линия за деца 116111