Информация за родителите

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.
Моля незабавно да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица по подходящ за поверената Ви институция начин /публикуване на информация на сайта на училището, чрез електронен дневник и др./, така че учениците, техните родители и педагогическите специалисти да могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19.
Приложено предоставям утвърден от директора на РЦПППО – София-град График за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации от дистанция за месец ноември 2020 г., като евентуални промени ще бъдат отразявани на сайта на РЦПППО – София-град
График за дежурства на специалистите

Финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

септември 25, 2020

Рег. № РУО1-25978/25.09.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-309/17.09.2020 г., вх. № РУО1-24891/17.09.2020 г., и писмо на министъра на труда и социалната политика, приложено Ви изпращам информация за финансовата подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.
Приложение: съгласно текста.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед на началника на РУО София-град с
№ РД 02 -2121/17.09.2020 г.