Социални услуги за деца на територията на област София-град

Изх. № РУО1-29641/21.11.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 22-24-00-2351/14.11.2018 г. на Агенция за социално подпомагане, вх. № РУО1-29039/14.11.2018 г., Ви уведомявам, че във връзка с подобряване на междуинституционалното взаимодействие и координация между образователните институции и дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област София-град следва да запознаете Вашите педагогически специалисти с вида на социалните услуги и адресите, на които се намират в областта.

Надявам се приложената информация да бъде сведена до знанието и на родители, чиито деца се нуждаят от подкрепа за личностно развитие.

Приложение: Писмо на Агенцията за социално подпомагане

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД