Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г.

Новини

Връзка към писмото на РУО с информация за подаване на заявления за ДЗИ и Изпит за валидиране на компетентности

6.5.-заявление-за-допускане-до-валидиране-2024

Припомняме, че учениците дължат следните такси:

Чл. 7. (1) За провеждане на изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, с изключение на необходимите компетентности за придобиване на професионална квалификация, се събира такса 30 лв. за един учебен предмет.
(2) За издаване на съответното удостоверение за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, се събира такса 10 лв.   Държавен вестник, брой 75 от 15.IX

Таксите се привеждат по банков път към сметката на училището:
7. СУ „Свети Седмочисленици“
IBAN: BG81SOMB91303143009001
BIC SOMB9130
Основание за плащане: такса за провеждане на изпит за валидиране на компетентности и учебен предмет или такса за издаване на удостоверение за валидиране на компетентности.  Необходими данни: 3 имена , ЕГН / ЛНЧ, изпит по …