Подаване на заявление за отсъствия по чл.62, ал.1, т.3 от Наредбата за приобщаващо образование

Новини

Във връзка с изменение на Наредба за приобщаващото образование /изм. ДВ бр.23 от 19 Март 2024 г./

Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

  1. по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина;
  2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
  3. до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;
  4. (отм. – ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.)

(2) Заявлението по ал. (1), т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.

ВАЖНО! Тренировки и репетиции НЕ СЕ вкл. в дейностите по Чл. 62, ал. (1), т.2.

Заявлението по ал. (2) при невъзможност да се подаде преди отсъствието се подава в тридневен срок от връщането на ученика в училище за ежеседмично администриране на електронния дневник от класния ръководител.

Когато документите за уважаване на направените отсъствия не бъдат предоставени в посочения срок, същите ще бъдат отразени като неуважителни.

Заявление .docx

Заявление .pdf