„Диагностика и превенция на агресията в училище“ група 1

На 10 – 12.06.2019г. в 7. СУ „Свети Седмочисленици” се проведе присъствената форма на обучение с първата група педагогически специалисти на тема „Диагностика и превенция на агресията в училище“ с лектор Златка Драгнева. Обучението е по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1, обучителната организация е Сдружение „Образование без граници – БГ 2012”.