Във връзка с изпълнение на  програма за Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, Проект BG05MP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, училището създаде „Компютърен дизайн клуб”, където ученици от прогимназиален етап (5. клас) да се научат да създават статични сайтове с помощта на HTML и специализирани платформи.

Част от създадените от нашите петокласници проекти може да видите тук – всеки от тях е работил сам или в екип с друг ученик от клуба, по тема която си е избрал сам или с партньора, с който е работил.

https://sites.google.com/view/zashto-kuche/

https://sites.google.com/view/solar-system-7su

https://sites.google.com/view/chudesni-hrani/

https://sites.google.com/view/pingvini-7su/