Да бъдем съмишленици деца , родители и учители и да гледаме в една посока, обединени от общи цели в името на доброто на децата е важно за всички!

Очакваните резултати от дейностите по проекта са:
1.Подобряване на комуникацията родител – ученик – класен ръководител. Родителите по-често да търсят професионалното мнение на учителя и свободно да споделят проблеми свързани с развитието на своето дете в общността. Да няма  деца в изолация и в риск от отпадане от училище.
2.Повишаване на активността на родителите при обсъждане на въпроси , свързани с обучението и гражданското образование на децата в дискусии и разговори. Постигане на обща визия за развитието на училището.
3.Привличане и включване на все повече родители при провеждане на мероприятия на училищната общност на ниво клас и училище. Създаване на позитивна среда за развитие на децата.

Книгите, закупени по НП на МОН „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ вече са в библиотеката и могат да се заемат.

Основните цели на програмата са:

1.Постигане на  ефективна комуникация и позитивни взаимоотношения родител – учител – ученик, основани на взаимно уважение и доверие.

2.Активно участие на родителите в обсъждането на актуални проблеми за децата им, при вземане на решения и при реализацията им.

3. Изграждане на партньорство с родителите за създаване на подходяща  среда за по-добра адаптация , развитие и изява на децата в училищната общност.

От 7.СУ в проекта участват 11 паралелки – 1.А, Б, В, Г – с класни ръководители Мая Андасорова, Петя Пантова, Марияна Вълчева и Светлана Огнянова;
5.Б,Г – с класни ръководители Габриела Йотова и Анна Михалкова ; 6.А, Б, В  –  с класни ръководители Елисавета Пенчева, Виолета Гъркова и Катя Мишева;
7.В, Г – с класни ръководители Теодора Балабанова и Стефка Димитрова.

Продължителността на проекта е една учебна година – 2022 – 2023 .

За всяка паралелка са предвидени по 2 допълнителни родителски срещи по теми свързани с общуването родител – дете – учител. За тези срещи с любезното съдействие на нашата библиотекарка Ели Трингова е закупена подходяща литература.

За всеки випуск е предвидено и едно общо мероприятие – състезание „Мама , татко и аз“ за сплотяване на училищната общност. Ще организираме тези състезания с помощ от г-жа Дарина Метева и студенти от НСА със съдействие от проф. Гърков.

Снимките от дейностите по проекта се поместват в папка в Гугъл диск към домейна на училището.