През април Елисавета Пенчева, главен учител по математика  и Боряна Костадинова-Кентова, старши учител по биология и химия, проведоха открит  бинарен урок в 6.А и 6.Г класове  на тема „Приложение на линейните уравнения и пропорциите в задачи от човекът и природата в 6. клас“.

Учениците решаваха физични и химични задачи от учебното съдържание по човекът и природата за 6. клас . Предлагаха по няколко решения като прилагаха своите знания за математическо моделиране с линейно уравнение или пропорция.
За някои от задачите, г-жа Костадинова им направи демонстрации. Учениците видяха колона от няколко вещества с различна плътност и взаимодействие на магнезий с кислород.
Направихме заключение, че никоя наука не се изучава сама за себе си и знанията по математика се прилагат във всички области на човешкото знание.